test3

مدل Lumenair  کمپانی Vasomedical از جدیدیترین و پیشرفته ترین مدل EECP این کمپانی به شمار می آید.
این مدل انقلابی نوین در بحث EECP بوجود آورده است بطوریکه توانسته با تلفیق قسمتهای مختلف دستگاه ؛ زیبایی خاصی به آن ببخشد.
پیشرفتهای حاصل شده در این دستگاه عبارتند از :
- کاربری آسان جهت پرستاران و پزشکان
- گزارش دهی وضعیتهای مختلف بیمار به پزشک
- استفاده از برنامه جدیدتری  جهت  متورم ساختن کافهای مربوطه
- بهبود پلتفرم و ساختار تخت نسبت به قبل
- بهبود در شکل موج های مربوط به بیمار و قابلیت فریز کردن آن جهت بررسی پزشک
- طراحی متفاوت کاف جهت تاثیرپذیری بهتر بر روی بیمار
- کاهش نویز و صدا در زمان استفاده از دستگاه

اطلاعات بیشتر....   http://www.vasomedical.com/system_lumenair.php