vasomedical

در ابتدا شایان ذکر است دستگاه EECP در آمریکا با توجه به اجباری بودن داشتن این دستگاه در بیمارستانهای قلب این کشور, بازار فروش بزرگی دارد و علت این امر آن است که EECP تراپی (ضربان سازی خارجی), یک روش درمانی مطمئن, غیر تهاجمی و سرپایی میباشد و برای بیمارانی که از اسکمیک قلبی مانند آنژین و ناراحتی های قلبی رنج میبرنند بسیار مفید است.

حدود 80% بیمارانی که از این روش استفاده میکنند؛ در یک دوره ی درمان 35 ساعته, علائم تسکین را در خود مشاهده خواهند کرد که تا 3 سال باقی می ماند. دوره ی درمان, معمولا روزی یک ساعت و هفته ای 5 روز به مجموع 35 ساعت میباشد.

eecp

در طول درمان, با آرامش روی تخت دستگاه دراز کشیده و با کافهای فشار (با اندازه های بزرگتر) که به دور ساق پا و عضلات سرینی بسته میشود. این کافها در مدت زمان فاصله بین دو ضربان از باد پر شده و سپس تا قبل از تپش بعدی خالی میگردد. همچنین سنسوری در این مدت سطح اکسیژن خون را مانیتور کرده و فشار را تنظیم مینماید.