سرنگهای انژکنورهایی که توسط شرکت تهران قلب عرضه میشوند به شرح ذیل میباشند :

 

1- سرنگ انژکتور Salient ساخت کمپانی (Bayer (Medrad

 

salient syringe 

 

 

2-سرنگ انژکتور Stellant  ساخت کمپانی (Bayer (Medrad

 

stellant injector syringe2

 

 

3-سرنگ انژکتور Mark 7 Arterion ساخت کمپانی (Bayer (Medrad

 

mark7 arterion syringe

 

 

4-سرنگ انژکتور Avanta ساخت کمپانی (Bayer (Medrad

 

avanta disposable

 

 

5-سرنگ انژکتور Mark V Provis ساخت کمپانی (Bayer (Medrad

 

mark7 arterion syringe