مراکز محترم میتوانند مصرفی های مربوط به دستگاههای انژکتور را براحتی از طریق واحد واحد فروش در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.